วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
จ้างแสดงเพลงโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 7508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (ซอยข้างฉางอาจารย์วันพร) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 852420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 5396 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนเทศบาลสายเทวานิมิต