วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ช่วงฟาร์มไก่นางวิรัช - สุดเขตเทศบาล) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเครื่องจักรกลฯ เพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองบังตา ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี(จากบ้านนายจรัล ชอบใจ - สุดเขตเทศบาล) ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายบ้านนางเสมียน ชอบใจ ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง หน้าโรงปุ๋ย หมู่ที่ 15 ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR5731) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างออกแบบออกแบบอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป