วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขษ 2520 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ กองสาธารณสุข จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเครื่องจักกลฯ เพื่อขุดขนดินกลบขยะพร้อมปรับเกลี่ยดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำบึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง