วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 6256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำผ้าใบชักรอกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4443 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในงานขบวนแห่เทียนพรรษา และใช้ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง