วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5396 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อเสื้อกีฬา (คอโปโล) พร้อมปักตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายบ้านนางเสมียน ชอบใจ ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ยก 7344 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง