วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายหนองกราด พัฒนา (จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 - สุดเขตเทศบาล) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิงครบชุด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง