วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ยก 7344 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 6256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำผ้าใบชักรอกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4443 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง