วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ (ใช้เป็นรถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บม ๗๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง ๘๔๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเครื่องจักกลฯ เพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบริเวณปากบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง