วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
จ้างเครื่องจักรกลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรวมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก , ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง