วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต5396 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำวีดีทัศน์เผยแพร่สรุปงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต ? ห้วยสามบาท หมู่ที่ 16