วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายกำลังเอก หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาการแสดงเพลงโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบวงสรวงและใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง