วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบวงสรวงและใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเครื่องจักรกลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรวมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก , ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง