วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหลวงปู่คงซอยข้างบ้านนางชูชื่น ลิยิเก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - หนองกก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ข้างบ้านนายสุรพล แพะขุนทด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายกำลังเอก หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคีซอยข้างบ้านนางสงัด เสียมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคีซอยข้างบ้านนางสงัด เสียมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายกำลังเอก หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)