วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพโดยใช้หลัก 6อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
เช่าอากาศยานไร้คนขับ(Drone)และอุปกรณ์ควบคุมและ Software ควบคุมการบินพร้อมอุปกรณ์ วันละ 2 ชุด จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง