วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำสนามกีฬาและจัดสถานที่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต5396 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง