วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำวีดีทัศน์เผยแพร่สรุปงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต ? ห้วยสามบาท หมู่ที่ 16
2  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงป้ายเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)
25  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพโดยใช้หลัก 6อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง