วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา ๑ (ช่วงฟาร์มไก่สรพงษ์) หมู่ที่ 13
30  ต.ค. 2566
โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี (ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสีย) หมู่ที่ 3
30  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.61-008 โกรกสมอ หมู่ที่ 4
30  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองบังตา หมู่ที่ 4 (ช่วง 2)
30  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี (ซอยข้างบ้านนายเสมียน ชอบใจ)
26  ต.ค. 2566
จ้างต่อสัญญาจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองกราดและเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต - ห้วยสามบาท หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด (ซอยบ้านนางค่ำ หินขุนทด) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม (ซอยบ้านนายสะอื้น ก้อนเพ็ด) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง