วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม ซอยข้างบ้านนางติ๋ม ชอบใจ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายกำลังเอก ซอยข้างบ้านนายประจักษ์ โหงขุนทด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา ซอยข้างบ้านนายสำรวม แปขุนทด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง ซอยข้างบ้านนายบุญสม บุญช่วย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างบริการเต็นท์ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำสนามกีฬาและจัดสถานที่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง