วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งชันกีฬาประชาชน หนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา พร้อมสกรีน ข้อความ เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างติดตั้งรั้วบริเวณบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง