วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ. 61-008 โกรกสมอ หมู่ที่ 4
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองบังตา หมู่ที่ 4 (ช่วง 2)
22  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บต5396 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) เพื่อนำผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษดะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง