วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต1-ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ หมู่ที่ 16
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดการแสดงเพลงโคราช จำนวน ผู้แสดง 4 คน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารในงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 1 รากยาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดบวงสรวงและใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบวงสรวงและในการจัดงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับ ในงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 62 0022 กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง