วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก หนูน้อยฟันสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำป่ี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อเทียนแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง