เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

  

9 /2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

ประจำปีการศึกษา 2563

**********

 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 

  • คุณสมบัติของเด็ก

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

(เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

๑.๓ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

(เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

1.4 มีภูมิลำเนาในเขตตำบลหนองกราดและใกล้เคียง (เด็กมีผู้ปกครองอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น)

1.5 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 

2. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน1 ฉบับ

2.2 สูติบัตร(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2.3 สมุดบันทึกสุขภาพ (พร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

(หมายเหตุ) ให้นำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

3.1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30น. –

16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

3.2 สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด(อาคารหลังเดิม)

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

4. ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิเข้าเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด(อาคารหลังเดิม)

และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

5. หลักสูตรการพัฒนาและให้บริการ

5.1 เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

5.2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

กำหนดระยะเวลาเรียน

- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

- เวลาเข้าเรียน 08.00 น. - เวลาเลิกเรียน 15.00 น.

6. อุปกรณ์การเรียน

อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

 

7. เครื่องใช้สำหรับเด็ก

เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู รองเท้า ถุงเท้า ผ้ากันเปื้อน ที่นอน กระเป๋า ฯลฯ

ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก

 

8. อาหารสำหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด จัดอาหารให้ ๒ มื้อ ดังนี้

1. เวลา 09.30 น. อาหารเสริม(นม)

2. เวลา 11.30 น. อาหารกลางวัน (พร้อมของหวานหรือผลไม้)

 

9. ค่าธรรมเนียม

ค่าสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน ๕.-บาท

 

10. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

10.1 การมารับและส่งเด็กให้ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งแต่ เวลา 07. 30 น. เป็นต้นไป ให้ลงชื่อผู้มาส่งทุกครั้ง ให้รับกลับเวลา 15.00 น. ให้ลงชื่อผู้มารับกลับทุกครั้ง และไม่ช้ากว่าเวลา 16.30 น. เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หรือ ผู้ดูแลเด็ก ทราบในแต่ละครั้ง

10.2 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หรือ ครูผู้ดูแลเด็ก ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ หรือ ด้วยวาจา

10.3 ห้ามเด็กนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเด็ดขาด

10.4 ห้ามเด็กสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

10.5 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563

(นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองกราด

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2563

 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของเด็ก

1. มีสัญชาติไทย

2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

(เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 259 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

3. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 4ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

(เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

4. มีภูมิลำเนาในเขตตำบลหนองกราด และใกล้เคียง (เด็กมีผู้ปกครองอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น)

5. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. สูติบัตร(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สมุดบันทึกสุขภาพ (พร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

(หมายเหตุ) ให้นำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 –

16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ

2. สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด(อาคารหลังเดิม) อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 5.-บาท

 

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิเข้าเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด(อาคารหลังเดิม) และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

........................................................................

 

 

 

 

 

      เอกสารประกอบ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2563