เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองกราด

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564

และเดือน มกราคม 2565 - เดือน กันยายน 2565

เทศบาลตำบลหนองกราด ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นเทศบาลตำบลหนองกราด ตามทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือน มกราคม 2565 - เดือน กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

ขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองกราด
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ