วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายสมคิด โกเสยะโยธิน ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน 85-5620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ยก 7344 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง