วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายรัก แพะขุนทด ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ 3 ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 2 ซอยข้างบ้านครูนิตยา ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อแฟ้มแขวนเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 4 (ซอยข้างบ้านนางบุปผา) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง