วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายบ้านนางเสมียน ชอบใจ ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง หน้าโรงปุ๋ย หมู่ที่ 15 ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR5731) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างออกแบบออกแบบอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21  เม.ย. 2565
จ้างประกอบอาหาร ในงานวันเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก 8 จากด้านข้างโรงเรียนหนองกราดพัฒนา ถึงร้านเสริมสวยหนุ่ยซาลอน ถึง บ้านแยกทางประทีป วิจบ ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายบ้านนางศิริขวัญ ดักขุนทด ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง