วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก และเส้นทางสาธารณะที่ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง