วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายบ้านนางเสมียน ชอบใจ ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ยก 7344 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 6256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง