วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราบอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 5396 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งต้นเทียนพร้อมรถขบวนแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้แห่และใช้ในการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp AR-5731 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง