วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง