วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5396 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อเสื้อกีฬา (คอโปโล) พร้อมปักตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง