วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัชบ้า พร้อมป้ายคอและบัตรรับรองการฉีดกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp AR-5731 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการงานประตู - หน้าต่าง บริเวณต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้่สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง