วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายสุขสันต์ 2 หมู่ที่ 14 ชุมชนสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนางสมพิศ ดีอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 (ชุมชนหนองกราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาเครื่องขยายเสียงและการแสดงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในริ้วขบวนแห่กระทง ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนโกรกสมอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
20  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงและจัดหารถบรรทุกกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทงด้วยการผูกผ้าประดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทรพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ชุมชนเทวานิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง