วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - ถนนเทศบาลสายหนองกราด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง