วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาการแสดงเพลงโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนแบบก้านชนิดตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์โครโฟนเครื่องเสียงห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนางแต่ง สุดซอย (ชุมชนเทวานิมิต หมูที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์เช็ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟารับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง