วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ (รถแบ๊คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 6256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนายบัวตูม หวังหมู่กลาง) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/6 (ซอยข้างบ้านนายมิตร เชษฐขุนทด) ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายรัก แพะขุนทด ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง