วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางตา เพชรขุนทด (ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 5/1 ซอยบ้านนายมาก มากขุนทด ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร งานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
เหมาซ่อมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 85-4593
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน นม ๘๕-๒๔๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง