วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน และชุดปฎิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางรองเท้า) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง