วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/6 (ซอยบ้านนายใจ พูดขุนทด) ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ,รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง