วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานเลือกตั้งและป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง