วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนางแต่ง สุดซอย (ชุมชนเทวานิมิต หมูที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์เช็ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟารับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น บานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง