วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนางจรูญ มดขุนทด) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง (ซอยบ้านนางเย็น) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (ซอยข้างบ้านนายพร้อม พืบขุนทด) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย ใหม่และปรับเปลี่ยนความถี่ใหม่จากเดิม ความถี่ 420.200 MHz ให้เป็นความถี่ 430.225 MHz ตามที่ กสทช. อนุมัติให้ใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง