วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ (รถแบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มสะอาดแบบถัง (ปริมาณ 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง