วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 7508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน6256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง