วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก , ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ (ใช้เป็นรถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บม ๗๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง