วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
จ้างเครื่องจักรกลปรับแต่งดินบริเวณน้ำกัดเซาะสนามกีฬา(บึงหนองใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - หนองกราด 3 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพ่ื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ซอยข้างบ้านนางรวย พรมสวัสดิ์) ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหลวงปู่คง (ซอยข้างบ้านนายสุนทร ภูมิจันทึก) ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ)