เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


นักธรณีวิทยา และนักโบราณคดี ลงพื้นที่ตรวจสอบซากสัตว์ในเขตตำบลหนองกราด


วันที่ 24 มกราคม 2565  เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับการประสานงานจาก นักธรณีวิทยา จาก สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 จังหวัดขอนแก่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวโชติมา ยามี นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ  และนางสาวญาดารักษ์ วิลุนกิจ นักธรณีวิทยาชำนาญการ  พร้อมด้วย กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 10 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกัตติพงษ์ สนเล็ก นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ  นายวรณพร ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีปฏิบัติการ  และ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วย นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบซากสัตว์ ดังกล่าวแล้ว ผลจากการตรวจสอบ ปรากฏว่า นักธรณีวิทยา สำนักงานธรณีวิทยา เขต 2 จังหวัดขอนแก่น และนักโบราณคดี กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 10 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยืนยันว่า เป็นซากช้างเอเชีย เป็นช้างที่ถูกเลี้ยงไว้ ขณะที่ถูกฝั่ง อายุของช้างขณะที่ตายจะประมาณ 20 ปี ส่วนซากกระดูกของช้าง มิใช่ซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ แต่อย่างใด และนักโบราณคดี กรมศิลปากร สำนักงาศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา แจ้งการตรวจพบเศษกระเบื้องดินเผาเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนเขมร เป็นก้อนสีแดงแบบเดียวกันที่พบที่ปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประเภทภาชนะบ้านปราสาท อายุประมาณ 2,500 ปี ที่แล้ว แต่หลุมนี้ไม่พบซากกระดูกมนุษย์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี อาจจะไม่มีการฝังรวมกันก็สามารถเป็นได้ คาดว่าน่าจะเป็นแหล่งทำเกลือสินเทายุคก่อนประวัติศาสตร์ หรืออาจเป็นไปได้ว่าเป็นแหล่งที่พัก สามารถพบได้ในแหล่งโบราณคดีทั่วไป และทั่วบริเวณนี้ ถ้าหากมีการขุดบ่อ หรือสร้างบ้าน ต่อไป จะต้องแจ้งกรมศิลปากรฯ มาช่วยตรวจสอบ แต่หากจะปลูกพืชผลทางการเกษตรก็สามารถทำได้เลย  

เมื่อผลการตรวจสอบมิได้เป็นซากดึกดำบรรพ์ จึงไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 และหากได้รับรายงานด้านเอกสารจากสำนักธรณีวิทยา เขต 2 ขอนแก่น ต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลหนองกราด ที่ 34/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของบริเวณที่มีการพบสิ่งที่เชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์  ส่วนซากสัตว์ ได้ปรึกษาทั้ง นายอำเภอด่านขุนทด และเทศบาลตำบลหนองกราด กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน มีความเห็นว่า ให้ยกเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน จะนำไปเก็บไว้ที่ไหน จึงเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน ว่าจะดำเนินการอย่างไร จะมอบให้ทางหน่วยงานราชการดูแล หรืออาจจะมอบให้วัดดูแล หรือเจ้าของที่ดินดูแลเอง เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าต่อไป  และหากเจ้าของที่ดินมอบให้เทศบาลตำบลหนองกราด เป็นผู้ดูแล จะต้องประชุมปรึกษาหารือ  กับทางอำเภอด่านขุนทด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27